Tag Archive: Interactive

แนวคิดก่อนลงมือสร้างสื่อการเรียนรู้

by

ก่อนจะเริ่มสร้างสื่อการเรียนรู้ เ… อ่านเพิ่มเติม

Adobe Captivate 8 to Android Application

by

ในบทความนี้จะไม่ได้กล่าวถึงการใช้… อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้าง Quiz แบบ Multiple Choice ใน Cp8

by

การสร้าง Quiz แบบ Multiple Choice… อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่าโปรเจคก่อนลงมือสร้างชิ้นงานใน Adobe Captivate 8

by

ก่อนที่จะลงมือทำการสร้างชิ้นงาน ใ… อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 8

by

ในบทความนี้ แอดมินขอพูดถึงการติดต… อ่านเพิ่มเติม

การเปิดโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Captivate 8

by

ต้องบอกว่าโปรแกรม Adobe Captivate… อ่านเพิ่มเติม

Publish ชิ้นงานเป็น .exe ใน Adobe Captivate 8

by

หลายๆ คน เมื่อสร้างชิ้นงานจากโปรแ… อ่านเพิ่มเติม

เข้าใจคุณสมบัติของ Action ใน Adobe Captivate 8

by

ในโปรแกรม Adobe Captivate 8 มีแอค… อ่านเพิ่มเติม

คัดลอกข้อความลง Adobe Captivate 8 แบบไม่ติดค่า Style จากแหล่งข้อมูล

by

ปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้โปรแกรม A… อ่านเพิ่มเติม

Master Slide ใน Adobe Captivate 8 อยู่ไหน

by

โปรแกรม Adobe Captivate 8 มีความส… อ่านเพิ่มเติม