Category Archive: คลิป Adobe Captivate 7

แนวคิดก่อนลงมือสร้างสื่อการเรียนรู้

by

ก่อนจะเริ่มสร้างสื่อการเรียนรู้ เ… อ่านเพิ่มเติม

จัดรูปแบบของชิ้นงานที่แท็บ Master Slide Adobe Captivate 7

by

อธิบายการใช้ Master Slide หลายๆ ค… อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่าโปรเจคก่อนลงมื้อสร้างชิ้นงาน Adobe Captivate 7

by

ก่อนที่จะลงมือสร้างชิ้นงาน เราควร… อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 7

by

การติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate… อ่านเพิ่มเติม

หน้าต่างโปรแกรม Adobe Captivate 7

by

อธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกร… อ่านเพิ่มเติม

สร้าง Application CAI บนแท็บเล็ตด้วย Adobe Captivate 7

by

ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่เป็นตัวชู… อ่านเพิ่มเติม